Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
 • :
 • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 1. Zarządzenie Nr 370/2016 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zasad współpracy szkół prowadzonych przez m. st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej.
 2. Zarządzenie Nr 4055/2010 Prezydenta m. st. Warszawa z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w planie wydatków finansowanych dochodami własnymi przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.
 3. Zarządzenie Nr 3999/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawartych na podstawie Uchwały Nr LXIII/1979/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 października 2009 roku. wraz ze zm.
 4. Zarządzenie Nr 850/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 2 października 2007 roku w sprawie sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa.
 5. Zarządzenie Nr 2048/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m. st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki wraz ze zm.
 6. Zarządzenie Nr 4434/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym wraz ze zm.
 7. Zarządzenie Nr 3808/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie m. st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m. st. Warszawy.
 8. Zarządzenie Nr 312/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 04 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu m. st. Warszawy wraz z późniejszymi zm. (tekst jednolity - Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 6167/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.)
 9. Zarządzenie Nr 4490/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym wraz ze zm.
 10. Zarządzenie Nr 4662/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu audytu wewnętrznego Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze zmianami (tekst jednolity - Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 465/2011 z dnia 29 marca 2011 r.
 11. Zarządzenie Nr 690/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie powołania Zespołu ds. interwencji kryzysowej dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.
 12. Zarządzenie Nr 1032/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
 13. Zarządzenie Nr 1037/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".
 14. Zarządzenie Nr 1613/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 11 października 2011 w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie wraz ze zm.(tekst jednolity - Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 5132/2013 z dnia 21 października 2013 r.)
 15. Zarządzenie Nr 1619/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji rejestrowania kontroli zewnętrznych obiegu informacji i dokumentów oraz postepowania z wynikami kontroli zewnętrznych Urzędu m. st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych.
 16. Zarządzenie Nr 5604/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2014 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz okreslenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawę.
 17. Zarządzenie Nr 6469/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów publicznych przedszkoli prowadzonych przez m. st. Warszawę do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania specjalnego.

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

 


ul. Postępu 13
02-676 Warszawa

 

NIP: 521-12-05-687
REGON: 000253238

 

Sekretariat:

tel.: (22) 541-80-00
fax: (22) 541-80-01

 

mail: sekretariat@dbfomokotow.pl
mail: dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30