Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
 • :
 • :
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz. U. 2012 r., poz. 361 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)
 7. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 168)
 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.)
 9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)
 10. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191)
 11. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 12. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.)
 13. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. (Dz. U. 2011 r. Nr 139, poz. 814 ze zm.)
 14. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.)
 15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. (Dz .U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
 17. Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1114)
 18. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.)
 19. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 ze zm.)
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.)
 21. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
 22. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
 23. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (Dz. U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.)
 24. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.)
 25. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 159)
 26. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.)
 27. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.)
 28. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. (Dz. U. Nr 228, poz. 1507)
 29. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)
 30. Ustawa z dnia 13 kwetnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. (Dz. U. z 2012 r., poz. 404 ze zm.)
 31. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz 262)

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

 


ul. Postępu 13
02-676 Warszawa

 

NIP: 521-12-05-687
REGON: 000253238

 

Sekretariat:

tel.: (22) 541-80-00
fax: (22) 541-80-01

 

mail: sekretariat@dbfomokotow.pl
mail: dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30