Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
 • :
 • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz. U. 2018 r. poz. 200 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (Dz. U. 2018 r. poz. 1036 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. 2017 r. poz. 1221 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. 2018 r. poz. 800 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)
 7. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (Dz. U. 2017 r. poz. 1311 ze zm.)
 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz. U. 2018 r. poz. 395 ze zm.)
 9. Prawo Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/ustawa-pzp-obowiazujaca-od-1.01.2021-r.
 10. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (Dz. U. 2018 r. poz. 967 ze zm.)
 11. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
 12. Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. 2018 r. poz. 994 ze zm.)
 13. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. (Dz. U. 2017 r. poz. 2159 ze zm.)
 14. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 ze zm.)
 15. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.)
 16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. (Dz. U. 2018 r. poz. 1260 ze zm.)
 17. Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (Dz. U. 2016 r. poz. 2217 ze zm.)
 18. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. (Dz. U. 2016 poz. 1474 ze zm.)
 19. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (Dz. U. 2018 r. poz. 1316 ze zm.)
 20. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. 2017 r. poz. 1778 ze zm.)
 21. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (Dz. U. 2017 r. poz. 1368 ze zm.)
 22. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz. U. 2018 r. poz. 1376 ze zm.)
 23. Ustawa z dnia 05 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.)
 24. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Dz. U. 2017 r. poz. 570 ze zm.)
 25. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych. (Dz. U. 2018 r. poz. 945 ze zm.)

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

 


ul. Postępu 13
02-676 Warszawa

 

NIP: 521-12-05-687
REGON: 000253238

 

Sekretariat:

tel.: (22) 541-80-00
fax: (22) 541-80-01

 

mail: sekretariat@dbfomokotow.pl
mail: dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30