Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
 • :
 • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. (Dz. U. 2014 r. poz. 416 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz. U. 2014 r. poz. 1053 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. 2018 r. poz. 109 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. (Dz. U. 2014 r. poz. 1773 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. 2017 r. poz. 1911 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. (Dz. U. 2018 r. poz. 1542 ze zm.)
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. (Dz. U. 2017 r. poz. 2477 ze zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(Dz.U. 2009 nr 43 poz. 349 ze zm.)
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. (Dz. U. 2018 r. poz. 936 ze zm.)
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz. U. 2017 r. poz. 894 ze zm.)
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 ze zm.)
 12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz. U. 2016 poz. 1126 ze zm.)
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej. (Dz.U. poz. 167 ze zm.)
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 655 ze zm.)
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). (Dz. U. 2016 r. poz. 1864 ze zm.)
 16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (Dz. U. 2017 r. poz. 1949 ze zm.)
 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. (Dz. U. poz. 363.)
 18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypacania ekwiwalentu za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. (Dz. U. Nr 2, poz. 14 ze zm.)
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. Nr 105, poz. 870)
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów. (Dz. U. 2018, poz. 804 ze zm.)
 21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. (Dz. U. Nr 71 poz.737 ze zm.)

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

 


ul. Postępu 13
02-676 Warszawa

 

NIP: 521-12-05-687
REGON: 000253238

 

Sekretariat:

tel.: (22) 541-80-00
fax: (22) 541-80-01

 

mail: sekretariat@dbfomokotow.pl
mail: dbfomokotow@dbfomokotow.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30


My girlfriend's birthday is coming, what gift do you want? A watch is a good option, but a watch is expensive. Where can I buy cheap watches? Good quality replica watch will also work.
Vor kurzem haben wir eine strategische Zusammenarbeit mit chinesischen Lieferanten organisiert. Erfolgreich eine Charge von replica uhren bestellt, der Preis ist sehr erschwinglich, die Qualität ist sehr gut und die Gelegenheit ist genau das Richtige wie die echte Uhr, bitte kaufen Sie es selbst.