Do góry
Wersja dla słabowidzących:        A-  A  A+
Logowanie    |   
   |   
 • :
 • :
Nasz adres
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
Telefon
tel. 22 541 80 00
fax 22 541 80 81

dbfomokotow@dbfomokotow.pl

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Mokotów m. st. Warszawy w związku z realizacją zadań o których mowa w pkt 4 jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 13 (zwane dalej DBFO Mokotów), reprezentowanym przez Dyrektora.
 2. Jeśli potrzebuje Pani/Pan skontaktować się z DBFO Mokotów w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym uprawnieniami prosimy o kontakt z wyznaczonym przez DBFO Mokotów Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
  Adres pocztowy: ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa
  Adres e-mail: inspektor@dbfomokotow.pl
 3. DBFO Mokotów przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych regulujących istnienie i sposób funkcjonowania DBFO Mokotów zawartych w statucie DBFO Mokotów,
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami DBFO Mokotów, w tym wyłonienie kontrahentów dla placówek oświatowych obsługiwanych przez DBFO Mokotów na podstawie umów powierzenia danych osobowych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy udostępnianie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach prawa,
  b) na podstawie wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  c) na podstawie umów zawartych z innymi podmiotami, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych (powierzenie przetwarzania danych osobowych), w szczególności podmiotom świadczącym usługi, informatyczne, konsultacyjne, archiwizacyjne.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  a) obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w celach archiwizacyjnych przez okres wymagany przepisami prawa,
  b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  c) dochodzenia roszczeń,
  d) w którym DBFO Mokotów zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje osobom fizycznym prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  c) żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
  - dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane przez DBFO Mokotów,
  - osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych osobowych,
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy:
  - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający DBFO Mokotów sprawdzić prawidłowość tych danych,
  - przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  - DBFO Mokotów nie potrzebuje już danych dla realizacji swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie DBFO Mokotów są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  e) do przeniesienia danych osobowych,
  f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DBFO Mokotów, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym przetwarzaniu danych osobowych w DBFO Mokotów przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organy nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

My girlfriend's birthday is coming, what gift do you want? A watch is a good option, but a watch is expensive. Where can I buy cheap watches? Good quality replica watch will also work.
Vor kurzem haben wir eine strategische Zusammenarbeit mit chinesischen Lieferanten organisiert. Erfolgreich eine Charge von replica uhren bestellt, der Preis ist sehr erschwinglich, die Qualität ist sehr gut und die Gelegenheit ist genau das Richtige wie die echte Uhr, bitte kaufen Sie es selbst.